Zručnosti potrebné pre 21. storočie

So žiakmi 9. ročníka ZŠ s MŠ Brehy sme počas úvodného dvojhodinového bloku otvorili tému „ZRUČNOSTI“. Pozornosť sme upriamili na vybraných 13 zručností, ktoré sú vnímané ako potrebné pre 21. storočie.

Úvod stretnutia sme začali diskusiou o tom, čo si kto predstavuje pod pojmom zručnosť. Pomenovali sme si rozdiely medzi zručnosťami, ktoré označujeme ako mäkké a tými, ktoré zaraďujeme medzi tvrdé. Za predmet ďalších aktivít sme si vybrali práve zručnosti, ktoré sú známe ako tzv. soft skills (mäkké zručnosti). Každý žiak si vylosoval jeden papierik s názvom zručnosti aj jej krátkym popisom. Následne žiaci vo dvojiciach diskutovali o svojom pochopení vylosovanej zručnosti a hľadali príklady vo vlastných životoch.

Z dvojíc sa presunuli do triedneho kruhu, v ktorom svoje myšlienky zdieľali aj s ostatnými spolužiakmi. Spoločne sme premýšľali o každej jednej zručnosti, o jej využiteľnosti v škole, v rovesníckych, rodinných či partnerských vzťahoch a v neposlednom rade o jej potrebe v ich budúcom zamestnaní.

V závere si každý individuálne vybral jednu zručnosť, s ktorou sa vie v tejto chvíli najviac stotožniť. Pomenoval si, kde ňou na škále od 0-10 disponuje, čo mu pomohlo, aby sa na túto úroveň dostal a čo by mu mohlo pomôcť v jej ďalšom rozvoji.

Celý blok sme ukončili myšlienkou, že tak, ako sme rôzni ľudia, máme aj rôzne rozvinuté jednotlivé zručnosti. Je len na nás, v ktorej oblasti sa rozhodneme napredovať, no najskôr je potrebné sa nachvíľu zastaviť a vnímať kým sme v tejto chvíli. A práve sebapoznávanie je a bude cieľom ďalších stretnutí.

PaedDr. Šuchterová Jana
ZŠ s MŠ Brehy