O nás

Veríme v rovnosť. Veríme, že nemusíme čakať, kým budeme starí, aby sme niečo zmenili. Vďaka práci s mládežou dokážeme zlepšiť našu budúcnosť, budúcnosť našich detí a tak aj budúcnosť našej planéty.

Naše ciele

Hlavným cieľom Zaježovne je zlepšiť vzťahy medzi mladými ľuďmi v Zaježovej, ako aj vzťahy mladých ľudí s komunitou a jej okolím. 

Posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti a zvýšiť ich kompetencie pri príprave na ich spoločenský a pracovný život.

Naša vízia

Deti a mládež uvádzame do SVETA OBJAVU a rozmanitosti, ktoré podporuje učenie prostredníctvom zábavných a praktických metód.

Chceme osloviť a zapojiť hlavne tých mladých ľudí, ktorí nemajú prístup k možnostiam osobného rozvoja.   


Naša misia

Poskytnúť bezpečné, inšpiratívne a ZÁBAVNÉ prostredie, v ktorom budú môcť deti a mládež prosperovať a rozvíjať sa.  Dať príležitosť každému zapojiť sa, bez ohľadu na príjem rodiny, kultúry, či presvedčenia.

Začať a rozšíriť počet ponúkaných aktivít dostupným deťom a mladým ľuďom (ak je k dispozícii vhodný fyzický priestor).


Všetci sme učiteľmi

V Zaježovni nájdete partnerský vzťah medzi účastníkmi a organizátormi. Vedúci aktivít sú zväčša v úlohe sprievodcov procesom vzdelávania, ktorí vás chcú podporovať a počas celého procesu zisťovať vaše záujmy a potreby, aby vám mohli aktivity prispôsobiť.

Oceňovanie chýb 
Chyby sú v Zaježovni vítané a vnímané ako možnosť pre ďalší rozvoj. My chceme pracovať s prístupom, že „chybami sa človek učí“.

Úloha skupiny je pre proces učenia v neformálnom vzdelávaní veľmi dôležitá. V Zaježovni sa máte možnosť rozvíjať nielen na základe vlastných skúseností, no využívať aj skúsenosti, vedomosti, zručnosti a postoje ostatných, napr. vedúcich aktivít, ale aj ďalších účastníkov. Neformálne vzdelávanie vytvára priestor na spoluprácu v skupine, a tým vytvára ďalšie možnosti učenia a sebarozvoja. Zodpovednosť za výsledky leží na strane vedúcich aktivít rovnako ako aj účastníkov. Vďaka tomu, že si každý účastník môže sám určiť, čo sa potrebuje naučiť (niekedy aj to, akým spôsobom), je zodpovednosť za výsledok na oboch stranách.


Ivana Bartová  - Koordinátorka projektu

"Tam, kde si všetci myslia to isté, sa veľa nemyslí."
Walter Lippmann